Art. 1 Algemeen

1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken deel uit van

aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van

leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer. Alle bepa-

lingen van deze voorwaarden tussen partijen zijn van kracht,

voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk

is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen

inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de

opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan

onder:

* produkt: zaken, alsmede diensten, zoals ontwerpen, program-

meren , onderhoud, advies en inspektie.

In deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt mede

verstaan onder:

* de opdrachtnemer: Propco die in zijn aanbieding naar

deze voorwaarden verwijst. Hierna te noemen: Propco

* de opdrachtgever: degeen, tot wie de vorengenoemde

aanbieding is gericht.

* dienst: de aanneming van werk.

Art. II Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan , komt

deze tot stand op de dag van ondertekening van het kontrakt

door de opdrachtnemer, onderscheidelijk op de dag van

verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Propco.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Propco in

overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de

opdrachtgever

tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het

kontrakt of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde

werkzaamheden wordt gepresenteerd.

Als meerwerk wordt tevens beschouwd de op verzoek van

opdrachtgever edane versnelde levering.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschik-

ten van Propco binden Propco niet dan nadat en voor zover

zij door Propco schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door

twee gevolmachtigden.

4. Bij alle tot stand gekomen koopovereenkomsten gelden uitslui-

tend en alleen deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zonder

dat eventuele voorwaarden, door opdrachtgever zelf gesteld in

aanmerking zullen komen, voor zover niet uitdrukkelijk

schriftelijk door Propco geaccepteerd.

Wanneer in een of ander geval bijzondere voorwaarden

schriftelijk overeen-gekomen zijn, blijven voor al het overige,

deze voorwaarden gelden.

Andere bepalingen , die van deze voorwaarden afwijken,

gelden eventueel alleen voor die bestelling, of opdracht,

waarvoor zij zijn aangegaan, hebben dus geen terugwerkende

kracht en gelden evenmin voor verdere leveringen, tenzij zij

speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk door Propco zijn

bevestigd.

Art. III Aanbieding en levering / Garantie

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Bestellingen naar aanleiding daarvan gedaan zijn slechts als

geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van bevestiging door

Propco zulks met inachtneming van het bepaalde in de hierna

volgende artikelen.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de

overeenkomst

door Propco onder normale omstandigheden en gedurende

normale werkuren.

3. Elke levering is te beschouwen als een afzonderlijke transaktie

in zoverre dat reklames op zekere zending betrekking hebbend,

geen invloed uitoefenen op voorafgaande of nog te volgen

zendingen en geen recht geven betaling voor deze zending te

weigeren.

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende

kracht ontbinding van een aangegane overeenkomst te

vorderen.

5. Reklames die Propco later dan 8 dagen na faktuurdatum

bereiken, kunnen niet meer in behandeling worden genomen .

Eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening en risiko van

opdrachtgever.

6. Tenzij bij de bestelling en -of opdracht bijzondere eisen aan de

goederen gesteld zijn en deze door Propco uitdrukkelijk zijn

aangenomen, wordt gewone handels c.q. standaard- kwaliteit

geleverd.

7. Bij bestelling van produkten, die niet in het normale fabrikage

programma van Propco voorkomen, behouden wij ons het

recht voor 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te

leveren.

8. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Propco in

zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde

produkt als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of

geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring

respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare

gebreken aan het geleverde produkt, waarvan de opdrachtgever

bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens art.VI

lid 7 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direkt

gevolg

van een onjuistheid in de door Propco toegepaste constructie

dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van

slecht materiaal.

SEAL-Jet PROPCO

VERKOOP-en LEVERINGSVOORWAARDEN

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

TE s'HERTOGENBOSCH (29-04- 94)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

9. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden

in

dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoor-

schriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder

opdrachtgever begrepen;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of

kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte

materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Propco ter

bewerking zijn gesteld;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op

uitdrukkelijke instruktie van de opdrachtgever toegepast,

alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde

materialen en zaken;

h. door Propco van derden betrokken onderdelen en/of

materialen, voor zover de derde geen garantie aan Propco

heeft verstrekt.

10. Indien door opdrachtnemer garantie wordt verleend, omvat

deze garantie slechts het gratis herleveren of gratis doen

herstellen in onze werkplaatsen of die onzer fabriek, zulks te

onzer keuze, van alle onderdelen waaraan gedurende de

garantietermijn uit hoofde van ondeugdelijk materiaal of

konstruktie, enig gebrek mocht ontstaan, indien onmiddelijk na

de ontdekking zodanig gebrek ter kennis wordt gebracht van

Propco en de betreffende onderdelen terstond, franko aan

Propco wordt opgestuurd.

Deze garantie omvat derhalve geen verplichting tot vergoeding

van gevolgschade die door bedrijfsstoornissen, montage,

demontage, overbelasting, ongeschikt smeermateriaal, natuur-

lijke slijtage, onjuiste afdichtingskeuze of anderszins voor de

opdrachtgever mocht ontstaan.

De opdrachtgever heeft niet het recht betaling te weigeren op

grond van het feit dat artikelen of onderdelen, waarop de

garantie betrek-king heeft, nog niet zijn hersteld of door

andere vervangen.

11. In geval van levering op aanvoer van fabriek worden

goederen, al dan niet gekeurd bij het verlaten van de fabriek

van herkomst, beschouwd als aldaar aan de opdrachtgever te

zijn geleverd en definitief door hem te zijn aanvaard wat

kwaliteit, uiterlijk, afmetingen en gewicht betreft.

Indien de opdrachtgever keuring wenst, geschiedt deze aan de

fabriek van herkomst, op de aldaar gebruikelijke wijze, door

met onderling goedvinden van opdrachtgever en Propco

aangewezen personen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, komen alle

kosten verbonden aan de, op verzoek van opdrachtgever te

verrichten keuring, ten laste van de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 8 dagen, nadat hem is

aangezegd dat keuring kan geschieden, niet daartoe is

overgegaan, wordt hij geacht de goederen alsnog te hebben

aanvaard.

12. Wanneer niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering uit

voorraad of lopende produktie zou geschieden, heeft Propco

het recht op aanvoer van een of meer door Propco te kiezen

fabrieken te leveren.

13. De berekening der goederen geschiedt, voor zover het levering

uit voorraad of eigen produktie betreft, overeenkomstig door

de door Propco bij het verlaten zijner magazijnen geconsta-

teerde aantallen, gewichten en/of maten en voor zover niet uit

voorraad of eigen produktie, overeenkomstig de aantallen,

gewichten en/of maten vastgesteld door de met de vervaardi-

ging belaste fabrieken.

14. Verandering of annulering van een koopovereenkomst,

bestelling of opdracht, behoeft de instemming alsmede een

schriftelijke bevestiging van Propco.

Wanneer verandering of annulering van een specificatie

gewenst wordt, moet Propco zich de goedkeuring der

fabrieken waar de order, of bestelling voor ruw materiaal of

halffabrikaat geplaatst is, voorbehouden.

Alle kosten aangaande verandering of annulering komen voor

rekening van opdrachtgever.

Verandering of annulering is niet toegestaan ten aanzien van

goederen welke reeds zijn geproduceerd en/of verzonden.

(Art.3.3 – Art.3.4)

15. Indien franko levering is overeengekomen en bij het opmaken

van een faktuur blijkt dat het bedrag van de zending lager is

dan Fl. 500.== "netto" heeft Propco het recht de door hem

betaalde vracht alsmede eventuele behandelingskosten aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

Tevens heeft Propco het recht om bij zeer kleine zendingen

c.q

laagwichtige opdrachten een administratietoeslag en/of

machinesteltijd in rekening te brengen.

16. Alle goederen, ook die welke franko verkocht zijn, reizen voor

risiko van de opdrachtgever. Verbintenissen door Propco

tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering

en worden geacht in het belang en voor risiko van de opdracht

gever te zijn aanvaard.

17. Propco heeft het recht, goederen die door oorzaken, onhaf-

hankelijk van zijn wil, niet naar de plaats der bestemming

vervoerd kunnen worden, voor rekening en risiko van de

opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen van

de overeengekomen koopprijs, als had de levering

plaatsgevon-

den, alsmede van de opslagkosten en de wettelijke rente.

18. Indien door opdrachtgever op vrachtbrieven of cognossemen-

ten wordt vermeld: "onvoldoende verpakt"geschiedt dit slechts

ter voldoening aan de voorschriften van de vervoerders, welke

deze clausule eisen bij in kratten verpakte goederen, hoewel

deze emballage voor de betreffende goederen alleszins

voldoende is.

Ook in dit geval reizen de goederen voor rekening en risiko

van

de opdrachtgever, omdat deze vermelding slechts geschiedt

om de opdrachtgever grotere onkosten aan verpakking en

vracht te besparen, terwijl de opdrachtgever aan die clausule

nimmer enig recht tegen Propco zou kunnen ontlenen.

19. De keus van het vervoermiddel of verzendwijze is aan Propco

ook bij niet franko zendingen, indien geen specifieke voor-

schriften voor de verzending door de opdrachtgever zijn

gegeven.

Belemmering of tijdelijke verhindering bij het door Propco

gekozen vervoermiddel, verplicht Propco niet een ander te

bezigen.

20. Bij levering F.A.B. of F.O.B. is de opdrachtgever verplicht

tijdig voor-chriften voor de verzending te verstrekken, tijdig de

vereiste scheepsruimte ter beschikking te stellen en te zorgen

dat het langs boord komen niet het maken van bijzondere

(extra) kosten vereist.

Wanneer door opdrachtgever niet aan deze verplichtingen is

voldaan komen de daardoor veroorzaakte overliggelden van

schepen of staangelden van wagons of vrachtwagens waar-

mede de goederen zijn aangevoerd, alsmede alle overige

kosten en schaden voor zijn rekening.

Bovendien heeft Propco het recht de goederen voor rekening

van opdrachtgever op de kade te lossen en/of in loodsen,

lichter of entrepôt op te slaan, waarmede alsdan aan de

leveringsplicht van Propco is voldaan.

21. Wanneer een gedeelte van een opdracht of bestelling gereed is

kan Propco naar zijn keuze dit deel leveren of wachten tot de

gehele bestelling of opdracht gereed is.

Indien Propco besluit een deel-levering toe te passen dienen

alle fakturen, betrekking hebbende op die gedeeltelijke leve-

ring, op de voor de bestelling of opdracht geldende betalings-

voorwaarden worden voldaan.

22. Wanneer de goederen (of een deel daarvan) verloren gaan of

grondstoffen, door welke oorzaak dan ook, niet aan Propco

worden afgeleverd, zal Propco niet verplicht zijn de levering

aan opdrachtgever te bewerkstelligen en zal Propco het recht

hebben de koopovereenkomst tussen hem en opdrachtgever

als vervallen te beschouwen zonder enige ingebrekestelling

van

odrachtgever.

23. Tenzij anders is overeengekomen moet de specificatie op

afroep geschieden binnen 8 dagen na de verkoop-bevestiging

door Propco.

Wanneer de door de gegeven uitvoeringsspecificatie overeen-

gekomen hoeveelheid wordt overschreden, heeft Propco het

recht het meerder te schrappen of zonder mededeling of

anderszins te leveren tegen dagprijs.

Voor de berekening gelden de gewichten van de aflevering,

niet

die van de specificaties. Alleen de opdrachtgever is verant-

woordelijk voor de gevolgen van het overschrijden van de

overeengekomen hoeveelheid. hij dient er dus voor te waken

dat deze voor zijn bestelling of specificaties niet wordt

overschreden.

Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, blijft

het aan Propco, binnen de grenzen der overeengekomen

hoeveelheden, de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen.

24. Wordt bij voorkopen de overeengekomen termijn van

specificatie door de opdrachtgever overschreden , kan Propco

onverwijld nakoming van deze verplichting verlangen of de

overeenkomst voor zover betreft het niet op tijd gespeci-

ficeerde gedeelte zonder meer en zonder dat enige rechterlijke

tussen-komst zal vereist zijn, ontbinden behoudens vergoeding

aan Propco van door Propco vast te stellen schade.

Art. IV Prijs

1. De door Propco opgegeven prijzen luiden exclusief 0mzet-

belasting en overige op de verkoop en levering vallende

overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek

volgens incoterms geldend op de dag van aanbieding,

behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

Onder fabriek wordt verstaan : het bedrijfsterrein van Propco.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst

èèn of meer van de kostprijsfaktoren een verhoging onder

gaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandig-

heden, is Propco gerechtigd de overeengekomen prijs

dienovereenkomstig te verhogen.

Pagina 1

zoz

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Propco begrepen

om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te

brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem

bekend is.

Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van

dit artikel gegven van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is

overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien

Propco bij eventuele nabestellingen, nieuwe tekeningen,

berekeningen, beschrijvingen, modellen, een nieuw

computer-

programma of speciale gereedschappen moet maken, worden

daarvoor de kosten in rekening gebracht.

5. De emballage is niet in de prijs begrepen en kan afzonderlijk in

rekening worden gebracht. De wijze van verpakking wordt

door Propco bepaald.

Emballage wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de

opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen,

halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn

niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening

gebracht.

Kosten welke door Propcote dien aangaande zijn betaald

worden beschouwd als voorschot ten laste van de

opdrachtgever.

Art. V Tekeningen, berekeningen,

computerprogramma's,

beschrijvingen, modellen,

gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichts-

opgaven e.d vermelde gegevens geven slechts een algemene

voorstelling van de aanbieding of orderbevestiging.

Daar telkens konstruktieveranderingen plaatsvinden kan het

voor komen dat de werkelijke uitvoering verschilt van de

afbeelding, tekening, maten of gewichtsvermelding.

Zodanig verschil geeft de opdrachtgever niet het recht de

ontvangst van, of betaling der goederen te weigeren of

enigerlei

vergoeding of tegemoetkoming van Propco te verlangen.

Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle goederen

wordt steeds de gewone bij de met de vervaardiging belaste

fabrikanten gebruikelijke spelingen voorbehouden.

2. De door Propco uitgebrachte aanbieding, alsmede de door

Propco vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,

programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen

e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in

rekening zijn gebracht.

De informatie die in een en ander ligt besloten c.q. ten

grondslag ligt aan de fabricage- en konstruktie methoden,

produkten e.d. blijft exclusief voor- behouden aan Propco, ook

al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie

behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan

met schriftelijke toestemming van Propco wordt gekopiëerd,

aan derden getoond, bekend

gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. Ten opzichte van de door Propco vermelde tijden van levering

zij uitdrukkelijk bemerkt dat zij slechts bij benadering kunnen

worden opgegeven, ofschoon Propco zich beijvert levertijden

zoveel mogelijk na te komen stelt zij zich niet aansprakelijk

voor de gevolgen van onverhoopte overschrijding.

Zodanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht

de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de

goederen te weigeren, noch verplicht zij Propco tot enigerlei

vergoeding aan de opdrachtgever, noch tot levering uit voor-

raad indien gekocht is op aanvoer van de grondstoffenfabriek.

2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door Propco van de voor de

uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,

gegevens, vergunningen e.d.

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der

werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.

d. de dag van ontvangst door Propco van hetgeen volgens de

overeenkomst vòòr het aanvangen der werkzaamheden bij

vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen,

wordt

de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van

totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum

c.q. -week.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige

levering van de voor de uitvoering van het werk door Propco

bestelde materialen.

Indien buiten de schuld van Propco vertraging ontstaat

tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden

of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde

materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor

zover nodig verlengd.

4. Oorlog of oorlogsgevaren, werkstakingen of overmacht in de

wettelijke zin en alle gevolgen van een en ander de uitvoering

der koopovereenkomst rechtstreeks of zijdelings betreffende

waar ter plaatse ook, geeft Propco de bevoegdheid naar eigen

keuze de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet

ten uitvoer te brengen dan wel de gevolgen op de verhouding

tussen Propco en de opdrachtgever van toepassing te doen zijn.

5. Mochten onder omstandigheden in het vorige artikel genoemd,

onze leveranciers door prijsstijgingen en/of loonsverhogingen,

dan wel door voor-schriften van hun regeringen (of dergelijke

voorschriften) genoodzaakt zijn tussen hen en Propco

vereengekomen prijzen en kondities te wijzigen of zelfs

in het geheel niet te leveren, dan zal Propco dezelfde bevoegd-

heid hebben als in dat artikel omschreven.

6. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door Propco

aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat uit de door

Propco in te winnen informatie de naar het oordeel van Propco

voldoendekredietwaardigheid van opdrachtgever blijkt.

Propco is ten alle tijden gerechtigd ook na een bestelling

geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te

leveren, van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te eisen

voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en

andere verplichtingen.

7. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd

wanneer het voor verzending gereed is en de opdrachtgever

daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Art. VII Betaling

1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening, of

schuldvergelijking te geschieden tegen aflevering der

goederen.

Wordt betaling na aflevering overeengekomen, dan dient

betaling te geschieden bij Propco, dan wel op een door Propco

aan te wijzen rekening.

Na verloop van de vermelde betalingstermijn is de opdracht-

gever over het openstaande en vervallen bedrag rente

verschuldigd van 1 1/2 % per maand, of deel van een maand.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in gebreke , de

opdrachtgever wordt dan van rechtswege nalatig en Propco

heeft het recht zonder enige ingebrekestelling rente en kosten

in rekening te brengen.

Alle kosten, gerechterlijke en buitengerechterlijke, die gesteld

worden op 15 % van het totaal verschuldigde bedrag doch

minimaal Fl. 250,==, te vermeerderen met B.T.W., die Propco

maakt wegens het niet op tijd betalen door de opdrachtgever,

komen voor rekening van deze laatste.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdracht-

gever in rekening is gebracht.

3. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, staking

van betaling, aanvraag van surcéance van betaling, liquidatie

van de zaken van de opdrachtgever, zal Propco het recht

hebben alle overeenkomsten en bestellingen of het gedeelte

daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden,

zonder meer en zonder enige rechterlijke tussenkomst te ont-

binden en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen,

onverminderd het recht op vergoeding van eventuele schade,

welke door een en ander voor Propco mocht ontstaan.

Bij kopen, waarbij een termijn gesteld is, wordt in deze

gevallen de termijn geacht te zijn verstreken en komen even-

tuele respijtdagen niet in aanmerking.

In die gevallen is elke vordering, welke Propco heeft ten laste

van de opdrachtgever totaal en terstond opeisbaar.

Alle goederen blijven, ook na aflevering, voortdurend en

uitsluitend eigendom van Propco totdat zij volledig zijn

betaald.

Ditzelfde geldt, indien de opdrachtgever bij wissel of ander

handelspapier voor dezelver koopprijs heeft geaccepteerd, dan

wel deze laatste in een rekeningcourant of saldobiljet is

opgenomen of verwerkt. In dit geval blijft het door Propco

voorbehouden eigendomsrecht bestaan, totdat het saldo zal

zijn aangezuiverd.

4. Wanner de opdrachtgever de aangegane verplichtingen in een

of ander opzicht niet nakomt, heeft Propco het recht onver-

wijld nakoming van deze verplichtingen te verlangen of de

koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ont-

binden, onder alle voorbehoud van onze rechten en aanspraken

op schadevergoeding enz.., zonder dat Propco tot enige

schadevergoeding is verplicht.

De opdrachtgever zal in verzuim zijn, door het enkel

verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet

nakomen van enige verplichting, zonder dat enige in

gebrekestelling vereist wordt.

5. Bij alle tot stand gekomen koopovereenkomsten gelden

uitsluitend en alleen deze verkoop- en leveringsvoorwaarden,

zonder dat eventuele voorwaarden, door de opdrachtgevers zelf

gesteld in aanmerking zullen komen, voor zover niet

uitdrukkelijk schriftelijk door Propco geaccepteerd.

Wanneer in een of ander geval bijzondere voorwaarden

schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor al het overige

deze voorwaarden gelden.

Andere bepalingen, die van deze verkoop- en leverings-

voorwaarden afwijken, gelden eventueel alleen voor die

bestelling, waarvoor zij zijn aangegaan, hebben dus geen

terugwerkende kracht en gelden evenmin voor verdere

leveringen, tenzij zij speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk

door ons zijn bevestigd.

Art. IIX Risico- en eigendomsoverdracht

1. Dadelijk nadat het produkt als geleverd in de zin van art.VI lid

7

draagt de opdrachtgever het risico voor alle direkte en indirekte

schade, die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens

voor zover aan grove schuld van Propco te wijten.

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft

met de afname van het produkt zal Propco gerechtigd zijn de

kosten van opslag van het produkt aan de opdrachtgever in

rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art.VI lid 3

gestelde, gaat de eigendom van het produkt eerst op de

opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan

Propco uit hoofde van leveringen of werkzaamheden

verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan

Propco is voldaan.

3. Propco zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot onge-

hinderde toegang tot het produkt.

De opdrachtgever zal aan Propco alle medewerking verlenen

teneinde Propco in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opge-

nomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming

van het produkt, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde

demontage.

Art. IX Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Propco is beperkt tot nakoming van

de in art. III van deze voorwaarden omschreven

garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Propco en behoudens

het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Propco,

zoals

voor bedrijfsschade, andere indirekte schade en schade als

gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. Propco is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

a. schending van octrooien, licenties of andere rechten van

derden als gevolg van gebruik van door of vanwege

opdrachtgever verstrekte gegevens.

b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van

door de opdrachtgever ter beschikking gestelde

grondstoffen,

halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien Propco, zonder de montage in opdracht te hebben, wel

bij de montage hulp en bijstand , van welke aard ook ,

verleent, geschiedt dit voor risiko van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden Propco te vrijwaren respec-

tievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van

derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijk-

heid van Propco in deze voorwaarden in de verhouding met de

opdrachtgever is uitgesloten.

Art. X Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en

onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een

voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de

bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die

mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst,

waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of

gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere

overeengekomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige

overeenkomst , in eerste instantie worden berecht door de

competente rechter van de Arrondissementsrechtbank te

's-Hertogenbosch, welke rechter bij uitsluiting tot deelneming

daarvan bevoegd zal zijn.

2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens

regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de

absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de

bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Art. XI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of

gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands

recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Kievitsven 90

Bedr.Terr. "Kruisstraat II"

5249 JK Rosmalen

K.v.K. nr: 51657325

TEL: 073 – 6 311 711

FAX: 073 – 6 313 050

GSM: 065 – 3 360 752